Pengurusan Kualiti

Ditulis oleh ICT PPDL. Posted in Unit Pengurusan

Visi KPM

Pendidikan Berkualiti Insan Terdidik Negara Sejahtera

 

Misi KPM

Melestarikan Sistem Pendidikan yang Berkualiti untuk Membangunkan Potensi Individu bagi Memenuhi Aspirasi Negara

Moto

LANGKAWI SETANDING

Dasar Kualiti

BPSH, JPN, PPW dan PPD komited dalam meningkatkan kecekapan dan keberkesanan proses penyampaian perkhidmatan bagi memenuhi kehendak pelanggan dan aspirasi negara.

 PROSEDUR KUALITI

PK01 – Pengurusan Penempatan Pegawai Perkhidmatan Pendidikan (PPP) DG41

PK02 – Pengurusan Pertukaran Guru

PK03 – Pengurusan Pemantauan

PK04 – Pengurusan Aduan

PK05 – Pengurusan Maklum Balas Pelanggan

PK06 – Pengurusan Latihan Personel

PK07 – Pengurusan Perolehan

PK08 – Pengurusan Penyelenggaraan

PK09 – Pengurusan Audit Dalam

PK10 – Pengurusan Kawalan Dokumen

PK11 – Tindakan Pembetulan dan Pencegahan

PK12 – Kawalan Ke Atas Ketidakakuran Produk/ Perkhidmatan

PK13 – Pengurusan Rekod

PK14 – Pengurusan Aset Alih Kerajaan

PK15 – Pengurusan Mesyuarat

PK16 – Pengurusan Data

PK17 – Mesyuarat Kajian Semula Pengurusan

PK18 – Pengurusan Program/ Aktiviti Utama

PK19 – Pengurusan Sumber Luar (Kontrak Perkhidmatan)

PK20 – Pengurusan Penilaian Objektif Kualiti

 

PIAGAM PELANGGAN PPD LANGKAWI

 

 

BIL

PIAGAM PELANGGAN

 1.

 Memastikan semua kanak-kanak mengikut umur yang ditetapkan mendapat tempat belajar pada hari pertama sesi persekolahan baru dimulakan.

2.

 Memastikan proses pemilihan kemasukan  murid  ke Sekolah Menengah Kebangsaan Agama (SMKA) diselesaikan dalam tempoh dua puluh (20) hari bekerja 

3.

 Memastikan semua murid (kecuali murid berkeperluan khas) menguasai kemahiran 3M (Membaca, Menulis dan Mengira) selepas melepasi tiga (3) tahun persekolahan (Tahap Satu) peringkat sekolah rendah 

 4.

 Memastikan semua murid terlibat dalam program 1 Murid 1 Sukan (1M1S) bagi setiap tahun persekolahan

 5.

 Memastikan semua proses pendaftaran calon peperiksaan awam diselesaikan dalam tempoh lima belas (15) hari bekerja. 

 6.

 Memastikan permohonan  pendaftaran institusi pendidikan swasta  dengan dokumen yang lengkap diselesaikan dalam tempoh tiga (3) hari bekerja. 

 7.

 Memastikan setiap permohonan pertukaran guru yang diluluskan dibuat penempatan  dalam tempoh tiga puluh (30) hari bekerja.

8.

 Memastikan semua bayaran bil dan invois yang lengkap dibuat dalam tempoh empat belas (14) hari dari tarikh penerimaan

9.

 Memastikan setiap aduan bermaklumat lengkap diselesaikan dalam tempoh empat belas (14) hari bekerja. 

 10.

 Memastikan pelaksanaan perkhidmatan psikologi dan kaunseling sekurang-kurangnya sekali kepada warga pendidikan yang dirujuk

 

PENGENALAN UNIT AKADEMIK

Fungsi Unit

·         Membuat pemantauan pengurusan kurikulum sekolah mingikut Bidang Mata Pelajaran

·         Membuat pemantauan pengajaran dan pembelajaran (PdP) di sekolah rendah dan menengah mengikut Bidang Mata Pelajaran

·         Merancang dan melaksanakan aktiviti kurikulum di sekolah rendah dan menengah (UPSR, Tingkatan 3, SPM, STPM)

·         Menguruskan dan melantik panitia mata pelajaran Daerah Larut Matang Dan Selama.

·         Menguruskan pengagihan penghulu sekolah-sekolah Daerah Larut Matang Dan Selama

·         Berperanan melaksanakan aktiviti pembangunan akademik dan perkembangan pendidikan mengikut bidang Bahasa, Sains dan Matematik, Teknik dan vokasional dan Kemanusiaan.

·         Menganalisa Headcount sekolah rendah dan menengah

·         Menyelia dan memantau kurikulum SJKC dan SJKT

·         Menyelaras Pengurusan Sistem Analisis Peperiksaan Sekolah (SAPS) sekolah

·         Mengadakan post mortem Peperiksaan Dalam dan Pencapaian Peperiksaan Awam (UPSR/PT3/SPM/STPM)

·         Melaksana Program Utama Akademik (pH3K)

·         Urusetia Program Transformasi Daerah (Dialog Prestasi) setiap bulan

·         Mengurus MPV Daerah

·         Mengurus mata pelajaran PAV Daerah

·         Mengurus program iThink di peringkat daerah

·         Menguruskan VLE daerah

·         Mengurus KBAT daerah

·         Mengurus program MBMMBI daerah

·         PROTIM

·         Menyelaras kemasukan pelajar ke aliran agama

·         Pemantauan kurikulum dan kokurikulum pendidikan Islam dan Moral

·         Penempatan pertukaran guru agama

·         Pelaksanaan Pertandingan-pertandingan berkaitan Pendidikan Islam

Pengenalan / Latar Belakang

Unit Pendidikan Islam (UPI) merupakan salah sebuah sub unit dari Unit Akademik, Pejabat Pendidikan Daerah Larut Matang dan Selama yang diterajui oleh tiga orang pegawai ;

·         Penolong Pegawai Pendidikan Daerah Pendidikan Islam

·         Penolong Pegawai Daerah j-QAF

·         Penyelia Pendidikan Islam

Unit Pendidikan Islam (UPI) bertanggungjawab melaksanakan Kurikulum Pendidikan Islam dan Bahasa Arab, mengendalikan operasi pengurusan institusi pendidikan agama, mengendalikan operasi pengurusan dakwah dan syiar Islam serta aktiviti keagamaan di Pejabat Pendidikan Daerah dan sekolah.

Falsafah Pendidikan Islam

Pendidikan Islam adalah satu usaha berterusan untuk menyampaikan ilmu, kemahiran dan penghayatan Islam berdasarkan al-Quran dan al-Sunnah bagi membentuk sikap, kemahiran, keperibadian dan pandangan hidup sebagai hamba Allah yang mempunyai tanggungjawab untuk membangun diri, masyarakat, alam sekitar dan negara ke arah mencapai kebaikan di dunia dan kesejahteraan abadi di akhirat.

Fungsi Utama

·         Merancang, menyelaras, mengurus dan menilai pengoperasian Dasar Pendidikan Islam dan Bahasa Arab serta segala keperluan yang berkaitan dengannya merangkumi semua program-program berikut ;

·         Kurikulum Pendidikan Islam Teras dan Elektif, Bahasa Arab, Kurikulum Bersepadu Dini, Azhari dan Tahfiz, Program j-QAF, Kelas Kemahiran Al Quran dan Kelas Aliran Agama.

·         Program Pengukuhan, Kawalan dan Penghayatan Akidah serta Pemikiran, Dakwah dan Kepemimpinan, Pembangunan Akhlak dan Nilai serta Pengembangan Budaya dan Syiar Islam.

Visi

Unit Pendidikan Islam peneraju Pendidikan Islam bertaraf dunia dalam menjana generasi berilmu, beriman dan beramal soleh untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan kesejahteraan di akhirat

Misi

Mempertingkat kualiti Pendidikan Islam melalui pengurusan yang cemerlang ke arah menghasilkan modal insan berilmu, beriman, beramal soleh dan berakhlak mulia

Objektif

Dalam mencapai visi dan misi, Unit Pendidikan Islam telah menetapkan objektif untuk memperkasakan Pendidikan Islam (PI), Bahasa Arab (BA), Institusi Pendidikan Agama (IPA) dan Dakwah dalam aspek berikut: 

·         Pengoperasian dasar PI, BA, IPA dan Dakwah yang lengkap dan komprehensif mengikut kehendak dan keperluan pendidikan. • Pelaksanaan arahan dan keputusan pihak pengurusan tertinggi berkaitan dengan PI, BA, IPA dan Dakwah.

·         Pengurusan pentadbiran, perkhidmatan, kewangan dan ICT dilaksanakan dengan cekap dan berkesan dalam persekitaran kerja yang kondusif.

·         Pembangunan, perolehan, penyelidikan, inovasi, kejurulatihan, promosi dan pendokumentasian.

·         Perancangan dan pelaksanaan program dakwah, kepimpinan, pengukuhan nilai dan pengembangan syiar Islam kepada seluruh warga pendidik.

·         Hubungan dan kerjasama antara Unit Pendidikan Islam dengan semua agensi berkaitan dalam dan luar negeri secara permuafakatan.

Pengenalan / Latar belakang

Unit LINUS merupakan salah satu sub unit Unit Akademik, Pejabat Pendidikan Daerah Larut Matang dan Selama yang diterajui oleh dua belas orang pegawai yang terdiri daripada:

·         Pegawai FasiLINUS Literasi Bahasa Melayu

·         Pegawai FasiLINUS Literasi Bahasa Inggeris

·         Pegawai FasiLINUS Numerasi

Unit LINUS bertanggungjawab memastikan semua murid yang tiada masalah pembelajaran berkeupayaan untuk menguasai asas literasi dan numerasi sebelum berakhir persekolahan Tahap 1 melalui enam strategi pelaksanaan iaitu:

    Strategi 1 : Saringan Murid
    Strategi 2 : Modul Pengajaran dan Pembelajaran
    Strategi 3 : Pengukuhan dan Pemantapan Kompetensi Guru
    Strategi 4 : Kesedaran Komuniti dan Pihak Berkepentingan
    Strategi 5 : Pemantauan, Penilaian, Penyeliaan dan Bimbingan
    Strategi 6 : Pewujudan Jawatan Pegawai FasiLINUS

Fungsi Utama

Pegawai FasiLINUS di Unit LINUS bertanggungjawab

1.       Kepada sekolah-sekolah berdasarkan nisbah 1:30

2.       Melaksanakan peratus pengagihan tugas dan tanggungjawab Pegawai FasiLINUS adalah mengurskan 80% tugas berkaitan Program LINUS2.0 termasuk bimbingan dan pementoran, serta 20% membantu urus tadbir di Pejabat Pendidikan Daerah.

Tugas dan tanggungjawab utama Pegawai FasiLINUS adalah:

 - bertindak sebagai fasilitator
 - koordinator LINUS2.0 di daerah dan negeri
 - membimbing dan membantu pentadbir sekolah guru dan murid
 - melaksanakan latihan berterusan kepada guru
 - merancang dan melaksanakan program sokongan, pemulihan dan intervensi pendidikan kepada guru dan murid

3.       Memastikan segala maklumat berkaitan Program LINUS2.0 sampai ke peringkat pelaksanaan di sekolah melalui:

- media cetak
- media elektronik
- taklimat/kursus/bengkel/mesyuarat

4.       Menyelaras dan melaksanakan latihan on-site di sekolah/PKG/premis kerajaan kepada guru yang terlibat dengan LINUS2.0 sekurang-kurangnya 18 jam setahun

5.       Membimbing dan mencerap pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran LINUS2.0 di sekolah

6.       Menguruskan pelaksanaan Program LINUS2.0 dari aspek sistem pengurusan fail, pengumpulan data dan analisis murid, media pengajaran, pengajaran dan pembelajaran, pentadbiran saringan dan pengurusan kewangan

7.       Mengumpul dan menganalisis data

8.       Membantu guru pemulihan dan guru akademik menempatkan murid tidak menguasai di kelas pemulihan dan kelas aliran perdana

9.       Membantu dan memberi khidmat nasihat/cadangan kepada pihak sekolah untuk menyediakan pelan intervensi  LINUS2.0 yang berkesan dan efektif

10.    Menetapkan sasaran ke arah sifar murid yang tidak menguasai LINUS2.0 selepas setiap saringan berdasarkan saringan LINUS2.0

Visi

Penguasaan sepenuhnya kemahiran asas literasi dan numerasi dalam usaha menghasilkan modal insan cemerlang yang memiliki pengetahuan, kemahiran berfikir, kemahiran memimpin, kemahiran dwibahasa, etika dan kerohanian serta identiti nasional.

Misi

Mencapai KPI NKRA setiap saringan dengan murid menguasai Literasi Bahasa Melayu, Literasi Bahasa Inggeris dan Numerasi.

Objektif

Dalam mencapai visi dan misi Unit LINUS telah menetapkan objektif untuk memperkasakan literasi dan numerasi dalam aspek 

    (a) Penyeliaan dan bimbingan pembelajaran dan pemudahcaraan
    (b) Penyeliaan dan bimbingan pengurusan kurikulum sekolah
    (c) Pemantapan pedagogi dan pentadbiran saringan
    (d) Bimbingan berfokus kepada murid tidak menguasai
    (e) Pemantapan kesedaran ibu bapa terhadap Program LINUS2.0

School Improvement Specialist Coaches

Spesifikasi Tugas Pegawai SISC+

Pegawai SISC+ bertanggungjawab kepada Pegawai Pelajaran Daerah di PPD yang ditempatkan. Tugas utama Pegawai SISC+ adalah mempertingkat kualiti PdP guru mata pelajaran di bawah kawalan masing-masing ke arah mempertingkat penguasaan dan pencapaian murid.

Selaku Pegawai SISC+, akan memperuntukkan antara 80% hingga 90% masa bekerja dengan guru yang dibimbing (GDB)  di sekolah.

Antara tanggungjawab utama Pegawai SISC+ adalah;

·         Memastikan tahap PdP guru - guru di bawah kawalan mencapai standard yang telah ditetapkan.

·         Memastikan tahap pelaksanaan dasar dan program KPM dijalankan di sekolah.

·         Merealisasikan KPI mata pelajaran yang telah ditetapkan.

·         Meningkatkan tahap profesionalisme, pengetahuan, kemahiran dan sikap diri masing-masing.

·         Membantu  dan menyelaras pelaksanaan latihan berterusan (CPD) untuk guru di daerah masing-masing.

Dalam merealisasikan tanggungjawab di atas, skop tugas SISC+ boleh diperincikan seperti jadual di bawah.

Coaching and
Mentoring

·         Membimbing guru meningkatkan teknik pedagogi supaya lebih efektif, kreatif dan inovatif.

·         Mencadangkan KPI mata pelajaran kepada sekolah.

·         Berfungsi sebagai agen perubahan positif dan menjadi pakar rujuk sumber.

Kurikulum

·         Memberi bimbingan dan kefahaman kepada mengenai dasar dan program KPM seperti MBMMBI, LINUS, KSSR, KSSM, PBS dan lain-lain.

·         Menyampaikan maklumat terkini mengenai mata pelajaran dan pelaksanaan penilaian kurikulum dalam bilik darjah.

·         Mengenal pasti isu-isu semasa bagi setiap dasar dan program yang berkaitan mata pelajaran masing-masing.

·         Membincangkan intervensi yang bersesuaian bagi mata pelajaran yang dibimbing.

Pelaporan
(Reporting)

·         Melaporkan dapatan penyeliaan dan bimbingan yang telah dilaksanakan kepada PPD setiap dua minggu.

·         Menggunakan format pelaporan yang dibekalkan dalam buku panduan.

Jaringan
(Networking)

·         Melaksanakan perkongsian pintar.

·         Melaksanakan sesi latihan bersama bagi sekolah-sekolah di bawah kawalan.

PENGENALAN UNIT PENILAIAN DAN PEPERIKSAAN

Fungsi Unit

·         Menyelaras pelaksanaan penilaian dan peperiksaan awam di bawah kelolaan Lembaga Peperiksaan Malaysia, Majlis Peperiksaan Malaysia dan Bahagian Pendidikan Guru Kementerian Pelajaran Malaysia dan Peperiksaan Luar Negeri

·         Merancang pengurusan dan pengendalian peperiksaan di bawah kelolaan LPM secara telus dan adil untuk menjamin tercapainya objektif pendidikan berkualiti.

·         Memantau, menyelia dan melaksana peperiksaan awam akur dengan prosedur dan tatacara pengendalian peperiksaan awam yang digariskan oleh Lembaga Peperiksaan Malaysia, Kementerian Pelajaran Malaysia, MPM BPG dan Badan Luar peperiksaan luar negeri

·         Menyediakan dan mengedarkan analisis data dan keputusan peperiksaan awam dan luar negeri kepada Ketua Unit.

·         Menyediakan analisis maklumat ketakakuran dan cadangan penambahbaikan mengikut keutamaan tindakan berdasarkan laporan pemantauan. pengendalian peperiksaan awam

·         Memberikan cadangan kepada Ketua Unit berkaitan tindakan kawalan berdasarkan laporan secara preventif, korektif dan punitif.

·         Melaksana pengurusan penilaian dan peperiksaan awam di peringkat daerah

·         Merancang pengurusan dan pengendalian peperiksaan di bawah kelolaan MPM BPG dan Badan Luar peperiksaan luar negeri secara telus dan adil untuk menjamin tercapainya objektif pendidikan berkualiti.

·         Mengetuai pengurusan PBS sekolah-sekolah di peringkat daerah.

·         Menyelaras pelaksanaan PBS sekolah-sekolah di bawah kelolaan Lembaga Peperiksaan Malaysia, dan Majls Peperiksaan Malaysia, Kementerian Pendidikan Malaysia

·         Merancang pengurusan dan pengendalian PBS sekolah-sekolah di bawah kelolaan LPM secara telus dan adil untuk menjamin tercapainya objektif pendidikan berkualiti.

·         Memantau, menyelia dan melaksana PBS sekolah-sekolah supaya akur dengan prosedur dan tatacara pengendalian PBS yang digariskan oleh Lembaga Peperiksaan

·         Malaysia, Kementerian Pelajaran Malaysia

·         Menyediakan dan mengedarkan analisis data dan keputusan PBS sekolah.

·         Menyediakan analisis maklumat ketakakuran dan cadangan penambahbaikan mengikut keutamaan tindakan berdasarkan laporan pemantauan. pengendalian PBS sekolah menengah

 

PENGENALAN UNIT TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI

Pengenalan / Latar Belakang

Unit Teknologi Maklumat Dan Komunikasi merupakan salah sebuah Sub Unit Organisasi, Pejabat Pendidikan Daerah Larut Matang dan Selama yang diterajui oleh dua (2) orang pegawai ;

·         Penolong Pegawai Pendidikan Daerah Teknologi Maklumat Dan Komunikasi

·         Penyelia ICT

Fungsi Unit

·         Menyelaras dan melaksanakan penggunaan sistem aplikasi yang dijadualkan di peringkat daerah;

·         Menguruskan kemasukan data, pencetakan laporan dan analisa data;

·         Menguruskan hal-hal pengendalian perkakasan dan perisian aplikasi;

·         Memberi input dan menyediakan ulasan perolehan peralatan komputer.

·         Menyediakan khidmat sokongan teknikal

·         Menyelaras dan menyenggara laman web

·         Menyelia keselamatan sistem maklumat PPD

Objektif

·         Memastikan proses kutipan data Sistem Pengurusan Sekolah (SPS) - Modul Pengurusan Sekolah, ePrestasi, eNazir dan Sub NKRA berjalan mengikut jadual, dan mencapai 100% menjelang akhir kutipan.

·         Memastikan semua sistem HRMIS, APDM, GPKI, eSPKB, ePerolehan, dan eTerimaan boleh dijana melalui talian GovNet di Pejabat Pendidikan Daerah bagi semua komputer pegawai dan kakitangan yang layak.

·         Memastikan urusan Laporan Nilaian Prestasi Tahunan, Anugerah Perkhidmatan Cemerlang dan Pergerakan Gaji Tahunan semua pegawai dan kakitangan sekolah dan Pejabat Pendidikan Daerah diselesaikan mengikut jangka masa yang telah ditetapkan.

·         Memastikan semua peralatan ICT di Pejabat Pendidikan Daerah berfungsi sepenuhnya dan berupaya menjana semua sistem dan aplikasi mengikut keperluan.

·         Memastikan talian GovNet sentiasa berfungsi dan memperolehi capaian internet.

·         Memastikan semua perolehan ICT di Pejabat Pendidikan Daerah didaftarkan oleh Pegawai Aset dan diperiksa dalam tempoh 7 hari dari tarikh terima.

·         Memastikan semua peralatan ICT diselenggara dengan baik dan mengikut jadual yang telah ditetapkan termasuk Prebentive Maintenance dan Corrective Maintenance.

·         Memastikan bahan di dalam portal rasmi Pejabat Pendidikan Daerah sentiasa dikemaskini.

·         Memastikan / memantau / menyelia / mengurus perbekalan peralatan ICT ke sekolah-sekolah mencukupi dan berfungsi dengan baik dan sesuai digunakan mengikut keadaan semasa.

·         Memastikan / memantau / menyelia / mengurus semua peralatan ICT di sekolah-sekolah dan Pejabat Pendidikan Daeran diselenggara dengan baik dalam tempoh masa yang ditetapkan.

·         Memastikan PKG (Pusat Kegiatan Guru) memantau / menyelia / menguruskan hal ehwal bantuan teknikal dan pemantauan ke semua sekolah dalam daerah.

·         Memastikan / memantau / menyelia / mengurus hal ehwal bantuan teknikal dan pemantauan ke semua sekolah dalam daerah yang mendapat kemudahan 1BestariNet dan Yes (YTL).

PENGENALAN UNIT PEMBANGUNAN DAN BEKALAN

Fungsi Unit

PEMBANGUNAN DAN BEKALAN

·         Pengurusan Projek Pembangunan.

·         Mengendali Data Pendidikan Peringkat Daerah.

·         Membantu Jabatan Pendidikan Perak merancang pemetaan dan keperluan membangunkan sekolah.

·         Membantu Jabatan Pendidikan Perak mengawasi kerja-kerja pembangunan dan mengambil alih bangunan.

·         Menganggotai Jawatankuasa Pembangunan Daerah.

·         Penyediaan projek-projek di bawah Rancangan Pembangunan Infrastruktur Fizikal.

·         Penyelarasan bersama Kementerian Pendidikan, Jabatan Kerja Raya dan Agensi lain berkaitan dengan projek.

·         Pengurusan permohonan tanah untuk tapak projek sekolah dan pajakan/sewaan tanah.

·         Pengurusan maklumat Projek-projek Pendidikan 10. Pengurusan pajakan / sewaan Tanah Pendidikan

PENGURUSAN PENYELENGGARAAN

·         Merancang dan mengurus kajian keperluan permohonan sekolah untuk melaksanakan penyelenggaraan ubah suai, dan naik taraf.

·         Mengurus dan melaksanakan lawatan tapak, menyiasat dan menilai kerosakan fizikal sekolah, asrama, makmal komputer, prasekolah dan rumah guru bagi menentukan keperluan dan kesesuaian sesuatu kerja yang perlu dibuat.

·         Merancang dan mengurus Anggaran Belanja Mengurus (ABM) serta memohon peruntukan kewangan.

·         Mengurus dan menyediakan justifikasi kerja dan anggaran kos sesuatu kerja.

·         Mengurus sebutharga kerja-kerja yang akan dilaksanakan.

·         Mengurus lawatan tapak dan memberi taklimat kepada kontraktor yang menyertai tawaran sebut harga.

·         Mengurus Jawatankuasa Pembuka Sebut harga dan Jawatankuasa Sebut harga di peringkat daerah.

·         Mengurus tawaran kepada kontraktor yang berjaya.

·         Memantau dan menyelia kerja-kerja penyelenggaraan ubah suai dan naik taraf mengikut spesifikasi dan butiran kerja yang ditetapkan

·         Memperakukan dan membuat penilaian kerja-kerja yang disiapkan oleh kontraktor.

·         Mengurus pembayaran kepada kontraktor

·         Mengadakan perbincangan dengan JKR untuk memperbaiki kerosakan yang melibatkan struktur bangunan, kerja elektrik dan mekanikal.

·         Mengumpul maklumat dan data untuk pembinaan sekolah baru, bangunan tambahan, bangunan gantian, asrama, rumah guru, makmal komputer dan prasekolah.

·         Mengenal pasti dan membuat kajian kesesuaian tapak projek sekolah, rumah guru, makmal komputer dan prasekolah.

·         Mengurus pengambilan tanah untuk sekolah baru dari pihak pemaju, kerajaan Negeri dan tanah individu.

·         Mengadakan perbincangan mengenai brif projek dengan pihak JKR atau agensi perlaksana.

·         Menghadiri mesyuarat tapak projek sekolah baru, bangunan gantian, bangunan tambahan, asrama, rumah guru dan makmal komputer

·         Menyediakan laporan kemajuan projek dan keperluan tambahan serta aduan daripada pihak pengguna.

·         Memberi khidmat nasihat berkaitan prosedur kewangan kepada sekolah bantuan kerajaan dan Sekolah Agama Rakyat yang menerima peruntukan dari KPM.

PENGURUSAN BEKALAN PERABOT & PERALATAN 

·         Membuat kajian keperluan perabot dan peralatan yang diperlukan oleh sekolah dan asrama.

·         Menyelia penghantaran dan penerimaan bekalan dan peralatan perabot ke sekolah.

·         Menyelia pengurusan stok dan inventori bagi bekalan perabot dan peralatan disekolah dan asrama.

·         Mengurus perpindahan bekalan perabot dan peralatan yang berlebihan dari sekolah ke sekolah lain yang memerlukan.

·         Mengumpul maklumat keperluan peralatan PPSMI.

·         Memantau penghantaran PPSMI kesekolah.

·         Mengurus penyelenggaraan peralatan PPSMI oleh syarikat pembekal.

·         Mengurus aduan kehilangan peralatan PPSMI.

PENGURUSAN KUARTERS INSTITUSI PENDIDIKAN 

·         Mengurus permohonan kompleks rumah guru.

·         Memfailkan dan membuat tapisan sebelum dipanjangkan untuk pertimbangan Jawatankuasa Pengagihan Kuarters.

·         Menghantar surat tawaran dan setuju terima kepada pemohon yang berjaya menduduki rumah guru.

·         Terima surat setuju terima dan serah kunci kepada pemohon.

·         Memberi khidmat nasihat mengenai masalah yang dihadapi oleh penghuni rumah guru.

·         Mengurus penyelenggaraan dan pembaikan rumah guru jika ada peruntukkan.

PENGURUSAN PERKHIDMATAN KEBERSIHAN KAWASAN dan PERKHIDMATAN KAWALAN KESELAMATAN SWASTA 

·         Mengurus dan mengumpul maklumat mengenai keperluan Perkhidmatan pembersihan bangunan sekolah dan kawalan Keselamatan swasta.

·         Bekerjasama dengan Jabatan Pendidikan Perak dalam menyusun dokumen tender bagi perkhidmatan kebersihan bangunan & kawasan dan perkhidmatan kawalan keselamatan swasta.

·         Mengurus penjualan dokumen tender perkhidmatan kebersihan bangunan & kawasan dan perkhidmatan kawalan keselamatan swasta.

·         Menyelia dan mengurus pembukaan tender bagi perkhidmatan kebersihan bangunan & kawasan dan perkhidmatan kawalan keselamatan swasta.

·         Memantau dan menyelia pelaksanaan projek kebersihan kawasan sekolah dan kawalan keselamatan swasta.

·         Mengambil tindakan kepada syarikat yang melanggar kontrak bagi projek pembersihan kawasan sekolah dan kawalan keselamatan.

·         Menguruskan pembayaran kepada syarikat pembersihan kawasan sekolah dan kawalan keselamatan swasta

PENGURUSAN ASET ALIH dan TAK ALIH KERAJAAN 

·         Menyelaras pengurusan semua aset alih kerajaan di bawah kawalannya meliputi:

o    Penerimaan

o    Pendaftaran

o    Penggunaan,penyimpanan dan pemeriksaan

o    Penyelenggaraan

o    Pelupusan

o    Kehilangan dan Hapuskira

·         Menguruskan pelantikan pegawai pemeriksa dan lembaga pemeriksa aset.

·         Menjadi urus setia kepada mesyuarat Jawatankuasa Pengurusan Aset Kerajaan.

·         Menyelaras penyediaan laporan aset alih kerajaan seperti berikut:

o    Harta modal dan Inventori

o    Pemeriksaan harta modal dan inventori

o    Pelupusan aset alih kerajaan

o    Tindakan surcaj dan tatatertib

·         Melaksanakan pengurusan aset alih kerajaan berpandukan kepada:

o    Pekeliling Perbendaharaan Bil.5 Tahun 2007.

o    Tatacara Pengurusan Aset Alih Kerajaan (Kementerian Kewangan).

o    Carta Aliran Kerja Pengurusan Aset

PENGURUSAN KEWANGAN DAN AKAUN 

·         Penyediaan Anggaran Belanja Mengurus Pembangunan bagi bidang OS2800 dan OS 3200 mengikut akitivit spt Menengah, Rendah, Asrama, Pra-sekolah dan Pentadbiran.

·         Menyelaras permohonan belanjawan dan mengawal semua Belanja Pembangunan mengikut prosedur dan peraturan semasa.

·         Mengeluarkan pesanan tempatan kepada syarikat yang terpilih untuk melaksankan kerja-kerja penyelenggaraan.

·         Memantau pelaksanaan projek-projek pembangunan di bawah Pejabat Pendidikan Daerah Larut Matang Dan Selama

·         Mengeluarkan pembayaran bagi projek-projek kerajaan yang telah diluluskan.

·         Penyediaan laporan Prestasi Kewangan setiap bulan.

 

PENGENALAN UNIT KUALITI DAN INOVASI

Fungsi Unit

·         Bertindak sebagai pakar rujuk kepada kumpulan pengetua dan guru besar

·         Mengesan masalah dan memberi tunjuk ajar secara hand-on kepada pengurus dan pendidik di sekolah

·         Membantu pengurus sekolah untuk menyelesaikan kekangan dalam pengurusan dan pentadbiran

·         Melatih pemikiran pengurusan sekolah ke arah lebih berfikiran positif dan dinamik

·         Membantu dalam memperkasakan sekolah

·         Menjadi urus setia tetap mesyuarat pengurusan PPD dan semua urusan mendapatkan maklum balas minit mesyuarat pengurusan di peringkat PPD yang di tentukan oleh pihak pengurusan atasan

·         Menyelarsakan pelaksanaan sistem penguruan perkhidmatan awam dan pekeliling perkhidmatan lain yan berkaitan

·         Merancang, menyelaras dan melaksanakan sistem kepiawaian pengurusan kualiti yang seragam untuk melonjakkan imej pengurusan yang bertaraf dunia

·         Menyelaraskan pengumpulan, penyelenggaraan, penerbitan, penyimpanan dan pengedaran laporan dan pelbagai dokumen kualiti di dalam organisasi

·         Menyelaras semua anugerah kulaiti dan inovasi di peringkat organisasi ( KPM/JPN/PPD )

·         Merancang,menyelaras dan melaksanakan Audit Dalama bagi seluruh proses kerja dalam organisasi

PENGENALAN UNIT PSIKOLOGI DAN KAUNSELING (KAUNSELOR ORGANISASI DAERAH)

Fungsi Unit

Unit Psikologi Dan Kaunseling (UPsK) berperanan dalam memenuhi aspirasi merealisasikan Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 18/2005 : Aplikasi Psikologi dalam Pengurusan Sumber Manusia Sektor Awam.  Pelaksanaannya merujuk kepada aktiviti psikologi dan kaunseling yang meliputi aspek penilaian personel, pembangunan personel, penyelidikan dan intervensi dengan penekanan berikut :

·         Menyediakan perkhidmatan psikologi dan kaunseling untuk kesejahteraan individu, organisasi dan komuniti PPD berkaitan dengan perkhidmatan pembangunan, pencegahan, pemulihan dan intervensi krisis yang merupakan usaha penambahbaikan berterusan terhadap pengurusan modal insan agar dapat diperkasakan ke tahap yang optima.

·         Melaksanakan aplikasi psikologi dan kaunseling dalam penilaian personel dengan membantu pengurus sumber manusia memahami minat, personaliti, emosi, sikap dan pencapaian seseorang dengan menggunakan ujian psikologi. Aplikasi ini direalisasikan semasa urusan pemilihan, penempatan, pengurusan prestasi, pembangunan kompetensi dan pra persaraan serta dalam urusan temuduga berstruktur.

·         Melaksanakan aplikasi psikologi dan kaunseling dalam pembangunan personel dengan menekankan kepada mewujudkan pegawai yang memiliki nilai dan etika kerja serta sikap yang positif.  Ia melibatkan aktiviti khidmat runding, peningkatan motivasi dan kepuasan kerja pegawai serta pembangunan kendiri dengan penerapan kemahiran mengurus isu dan masalah psikologi di tempat kerja seperti pengurusan emosi, stress, perubahan sikap dan set minda, perhubungan individu dan lain-lain. Aplikasi ini digunakan kepada semua pegawai yang baru dilantik sehingga bersara.

·         Melaksanakan penyelidikan psikologi dan kaunseling terhadap permasalahan penjawat awam di tempat kerja seperti faktor pencetus, penghalang motivasi, interaksi antara manusia dengan peralatan dan sistem kerja ( ergonomik). Seterusnya ia dapat menyediakan input dan maklumat yang boleh digunakan untuk penambahbaikan pengurusan sumber manusia di dalam perkhidmatan awam.

·         Melaksanakan aplikasi psikologi dan kaunseling dalam intervensi pembangunan modal insan dengan membantu pegawai mengurus masalah secara lebih berkesan melalui program pengupayaan kendiri yang mengandungi aktiviti kaunseling, mentoring dan pembimbing rakan sekerja (AKRAB).

·         Memantapkan kualiti perkhidmatan psikologi dan kaunseling dalam pengurusan sumber manusia di PPDLMS dengan meningkatkan pengetahuan dan kompetensi warga pendidikan ke tahap optimum secara berterusan.

·         Melaksanakan perkhidmatan psikologi dan kaunselingberteraskan etika dan menepati peruntukan perundangan Akta Kaunselor 1998 (Akta 580).

PENDEKATAN PERKHIDMATAN PSIKOLOGI DAN KAUNSELING

•    Pendekatan Pembangunan Psikologi Kaunseling
•    Pendekatan Pencegahan Psikologi Kaunseling
•    Pendekatan Pemulihan Psikologi Kaunseling
•    Pengurusan Krisis Intervensi Psikologi Kaunseling

 

PENGENALAN UNIT PENGURUSAN SEKOLAH

Fungsi Unit

PENGURUSAN GURU

·         Menyelia pengurusan dan pentadbiran sekolah rendah dan menengah dan institusi pendidikan yang dibawah bidang kuasa PPD

·         Penempatan dan pertukaran guru dalam daerah

·         Mengurus temuduga, lantikan dan penempatan guru ganti

·         Panel pergerakan guru dan pegawai

·         Mengurus pelantikan pentadbir sekolah

·         Kelulusan cuti PGB

·         Mengurus guru melanjutkan pelajaran ke peringkat ijazah pertama, sarjana dan PHD

·         Mengurus pemantauan persediaan akhir tahun dan awal tahun sekolah

·         Menyelaras anugerah khas di peringkat KPM, JPN dan PPD

·         Khidmat kaunseling kepada pegawai dan kakitangan pendidikan daerah

·         Pengurusan waran guru

·         Pengurusan portal PPD

·         LNPT

·         1Bestarinet

·         Sekolah swasta

·         SK Pendidikan Khas

·         Menyelia keselamatan dalam sistem maklumat PPD

·         Menyediakan khidmat sokongan perkakasan dan perisian komputer di peringkat PPD

·         Memastikan akta / peraturan / pekeliling kerajaan, perkhidmatan awam dan Kementerian Pendidikan Malaysia dipatuhi oleh sekolah-sekolah Kerajaan dan Bantuan Kerajaan.

·         Memproses kebenaran membuat kajian / penyelidikan / praktikum di sekolah

·         Pengurusan Aduan : aduan dalaman, staf, pelanggan, awam, Biro Pengaduan Awam (BPA)

·         Mengurus pendaftaran lencana / bendera / logo sekolah

·         Memproses pendaftaran dan pemantauan pengurusan PIBG dan Lembaga Pengurus Sekolah (LPS)

·         Memproses kebenaran mengutip sumbangan PIBG

·         Memproses kebenaran mengutip bayaran majalah sekolah

·         Memproses kebenaran mengutip derma (Jogathon, Makan Malam, Hari Kantin)

·         Memproses permohonan cuti sekolah (Cuti Peristiwa, Cuti Berganti)

·         Memproses permohonan promosi oleh individu / agensi kerajaan / swasta

·         Membantu Urusetia Jawatankuasa Bencana Alam

PENGURUSAN MURID SEKOLAH RENDAH DAN MENENGAH

·         Penempatan dan kemasukan murid di daerah

·         Pendaftaran kemasukan murid asing

·         Mengurus kebenaran mengutip derma

·         Mengurus penempatan murid ke Kelas Rancangan Khas (KRK)

·         Memproses pendaftaran murid Bukan Warganegara (MBWN) bersekolah di Sekolah Kerajaan / Bantuan Kerajaan

·         Memproses pendaftaran murid pulang dari luar negara

-

PENGENALAN UNIT PENDIDIKAN SWASTA

Fungsi Unit

·         Mengurus pendaftaran penubuhan Institut Pendidikan Swasta (IPS).

·         Merancang dan mengurus pemantauan Institusi Pendidikan Swasta.

·         Merancang dan mengurus kursus-kursus pengurusan peringkat Institusi Pendidikan Swasta.

·         Merancang, mengurus dan melapor pelaksanaan program dan aktiviti Unit Pengurusan Sekolah.

·         Melaksanakan tugas-tugas umum yang diarahkan dari masa ke masa oleh Pegawai Pendidikan Daerah, Timbalan Pegawai Pendidikan Daerah dan Ketua Unit Pengurusan Sekolah.

Pegawai Unit Pendidikan Swasta

PENGENALAN UNIT PEMBANGUNAN PROFESIONAL DAN LATIHAN

Fungsi Unit

·         Mengurus dan mengendalikan Kursus & Latihan Personal PPD.

·         Membantu JPN mengurus dan mengendalikan Kursus-kursus Jangka Panjang dan Kursus Jangka Pendek Anjuran Bahagian Pendidikan Guru, Kementerian Pendidikan Malaysia.

·         Mengurus dan mengendalikan waran peruntukan untuk latihan dan perkembangan staf dari Bahagian Pendidikan Guru, Kementerian Pendidikan Malaysia.

School Improvement Partner Plus (SIPARTNER+)

Fungsi

·         Memberi bimbingan profesional kepada kepimpinan sekolah berdasarkan sembilan bidang kompetensi kepengetuaan (SKKSM) seperti di bawah:

o    Pengurusan &Kepimpinan Organisasi

o    Pengurusan Kurikulum

o    Pengurusan Kokurikulum

o    Pengurusan Hal Ehwal Murid

o    Pengurusan Kewangan

o    Pengurusan Pentadbiran Pejabat

o    Pengurusan Persekitaran & Kemudahan Fizikal

o    Pengurusan Pembangunan Sumber Manusia

o    Pengurusan Perhubungan Komuniti/Luar

·         Membimbing kepimpinan sekolah mengenal pasti isu-isu pengurusan dan kepemimpinan berlandaskan Standard Kualiti Pendidikan Malaysia (SKPM)

·         Membimbing kepimpinan sekolah merangka intervensi mengikut keperluan

·         Membimbing PGB dalam pembangunan profesionalisme

·         Membimbing kepimpinan sekolah untuk memantapkan pelaksanaan Dasar-dasar KPM

Aspek Bimbingan

·         Memberi bimbingan profesional kepada kepimpinan sekolah bagi peningkatan prestasi sekolah :

·         Membantu Pengurusan Kepimpinan Sekolah dalam Perancangan dan  Pengurusan Organisasi selaras dengan Standard Kualiti kementerian Pendidikan.

·         Membantu kepimpinan sekolah membina KPI ke arah pencapaian kemajuan KPI daerah, negeri dan kebangsaan.

·         Mengenalpasti keutamaan untuk penambahbaikan dan pelan perubahan Berkesan.

·         Membantu mengatasi cabaran dalam membangunkan organisasi.

·         Membantu menyediakan sokongan pembangunan kendiri kepimpinan sekolah.

·         Menyalurkan maklumat untuk mentadbir urus peningkatan prestasi sekolah dengan lebih berkesan.

Strategi Pelaksanaannya

·         Merancang lawatan bimbingan ke sekolah-sekolah mengikut pencapaian band

·         Melawat sekolah untuk mengadakan pemerhatian sekolah dan membimbing PGB

·         Mengenalpasti bidang bimbingan kepada PGB

·         Melaksanakan bimbingan berfokus

·         Melaksanakan intervensi bersama-sama dengan PGB

·         Melaporkan kepada Pegawai Pendidikan Daerah.

·         Mendokumenkan dapatan

Petunjuk Prestasi Utama (KPI)

·         OUTPUT:
Bilangan PGB ialah 25 hingga 30 orang setahun.
Bilangan kekerapan bimbingan setiap PGB ialah minimum 3 kali setahun.

·         OUTCOME:
Peningkatan skor komposit sekolah.

PENGENALAN UNIT PEMBANGUNAN KEMANUSIAAN (HEM)

Fungsi Unit

·         Merancang, menyelaras, melaksana dan memantau program / aktiviti HEM meliputi aspek : Buku Teks, Asrama, Biasiswa, RMT, Pendidikan Pencegahan Dadah ( PPDa ) dan kesihatan.

·         Menyelaras hal-hal berkaitan kaunseling , disiplin dan kehadiran murid ke sekolah.

·         Merancang, menyelaras, dan memantau aktiviti kokurikulum dan kokurikulum akademik meliputi kelab, persatuan dan badan beruniform.

·         Memantau dan menyelaras pelaksanaan pendidikan wajib sekolah selamat.

·         Merancang, menyelaras, melaksana dan memantau program sukan peringkat sekolah, daerah dan negeri.

·         Merancang dan mengurus tatacara pengurusan dan pentadbiran Unit Pengurusan Pembangunan Manusia dari semasa ke semasa.

·         Merancang dan membantu sekolah mempertingkatkan pengurusan dan kawalan disiplin di peringkat sekolah dan mengemaskini maklumat Sistem Salahlaku Disiplin Murid ( SSDM )

·         Mengumpul maklumat Briged Komuniti yang ditubuhkan di peringkat sekolah.

·         Merancang dan melaksana program serta aktiviti yang telah ditetapkan oleh Majlis Pemuafakatan Jabatan Pendidikan Negeri dan Polis DiRaja Malaysia pada peringkat daerah dan negeri.

·         Merancang dan memastikan Skim Pinjaman Buku Teks daerah dan sekolah dikendalikan mengikut peraturan dan prosedur yang telah ditetapkan.

·         Memantau dan menyelia pengurusan Rancangan Makanan Tambahan dan Program Susu Sekolah di peringkat sekolah dan daerah dilaksanakan mengikut peraturan dan prosedur yang ditetapkan.

·         Merancang dan mengurus proses pemberian biasiswa dan bantuan kepada murid yang terlibat di peringkat daerah dan sekolah dan mengambil tindakan susulan yang sesuai bagi memenuhi matlamat pemberian biasiswa dan bantuan kepada murid berkenaan.

·         Merancang, melaksana dan memastikan pihak sekolah dan Syarikat Takaful memenuhi tanggungjawab dalam melaksana pengurusan polisi insuran tersebut.

·         Merancang dan menyelia pengurusan dan pentadbiran asrama serta mengambil tindakan susulan yang sesuai terhadap hasil penilaian.

·         Merancang dan menyelia tahap pengurusan kantin dan tahap pengendalian bahan jualan yang dikendalikan oleh kantin sekolah.

·         Merancang dan membantu sekolah di daerah membuat persediaan untuk menyertai pertandingan Keceriaan, Kesihatan dan Keselamatan ( 3K ) di Peringkat Zon, Negeri dan Kebangsaan.

·         Merancang pelaksanaan program peningkatan kawalan penyakit serta merancang tindakan susulan.

·         Merancang dan melaksana Program Bersepadu Sekolah Sihat ( PBSS ) di peringkat daerah sebagaimana yang telah ditetapkan oleh JPN Perak.

·         Membantu JPN Perak dalam semua hal berkaitan perancangan dan Pelaksanaan Sistem Maklumat Hal Ehwal Murid di peringkat sekolah dan daerah.

·         Mengkaji dan merancang agar pelantikan Kaunselor dan Guru Bimbingan Kaunseling di sekolah – sekolah mencapai objektif yang ditetapkan.

·         Memantau dan menyelia keberkesanan Program Pendidikan Wajib yang dijalankan di sekolah.

·         Membantu JPN Perak dan PPD menjalankan Program Pemantauan di sekolah menengah dan sekolah rendah di daerah.

·         Mengurus sebutharga kantin dan Kedai Buku sekolah di daerah.

·         Merancang Anggaran Belanjawan Mengurus ( ABM ) tahunan daerah.

·         Membuat lawatan tindak ikut dan membuat tindakan yang perlu berdasarkan laporan Jemaah Nazir Sekolah.

·         Melaksana tugas – tugas dan tanggungjawab lain yang diarahkan dari semasa ke semasa

TUGAS BERKAITAN DENGAN PENGURUSAN PERSONEL

Bertanggungjawab menjalankan tugas dan peranan sebagaimana diarahkan:

·         Membantu merancang, mengurus dan melaksanakan latihan kepada guru-guru, jurulatih-jurulatih dan pelajar-pelajar

·         Memantau dan menilai penglibatan pelajar dalam aktiviti kokurikulum, kelab dan persatuan, kokurikulum akademik,unit beruniform dan aktiviti luar di peringkat sekolah, PPD, Jabatan dan peringkat kebangsaan

·         Memproses permohonan pelepasan guru dan pelajar yang diperlukan bagi pelaksanaan sesuatu aktiviti kokurikulum

·         Memantau, menyelia, menilai dan menjaga kebajikan anggota bawahan yang menjalankan tugasan atau aktiviti yang diarahkan

·         Memastikan pegawai dan anggota bawahan di Unit Kokurikulum, Pejabat Pendidikan Daerah dan sekolah sentiasa mengemaskini data dan maklumat yang berkaitan dengan aktiviti kokurikulum mengikut tempoh yang ditetapkan

·         Merancang dan menyediakan bentuk serta memberikan pengiktirafan atau penghargaan kepada guru dan pelajar serta pegawai bawahan yang terlibat dalam sesuatu aktiviti kokurikulum

·         Menghadiri majlis dan aktiviti kokurikulum yang dilaksanakan sebagai memberi sokongan moral dan menghargai penglibatan mereka (guru dan pelajar)

·         Memastikan penglibatan guru, pelajar dan individu lain dalam aktiviti kokurikulum anjuran Kementerian Pendidikan Malaysia, Jabatan Pendidikan Perak, Pejabat Pendidikan Daerah dan sekolah adalah mengikut peraturan dan surat Pekeliling Ikhtisas yang berkuatkuasa

TUGAS BERKAITAN DENGAN PENGURUSAN KEWANGAN

·         Membantu merancang, mengurus dan memantu perbelanjaan peruntukan kewangan Kementerian Pendidikann Malaysia bagi unit Kokurikulum dan Pusat Kokurikulum Negeri.

·         Membantu mengelola peruntukan kewangan bagi program dan aktiviti peringkat daerah, negeri dan kebangsaan bagi aktiviti perkhemahan, pertandingan-pertandingan dan program yang melibatkan unit beruniform, kelab dan persatuan dan kokurikulum akademik.

·         Membantu dan membuat rumusan dan analisis perbelanjaan setiap program dan aktiviti kelab dan persatuan, Unit Beruniform, Motivasi,Pendidikan Luar, Kokurikulum akademik di peringkat daerah, negeri dan kebangsaan.

·         Membantu menguruskan dokumen-dokumen pembayaran kepada pembekal sesuatu program dan aktiviti supaya cepat, tepat dan mengikut tempuh sesuai serta mematuhi semua peraturan dan arahan Perbendaharaan yang sedang berkuatkuasa.

TUGAS-TUGAS LAIN 

·         Mewakili Pegawai Pendidikan Daerah, Timbalan PPD Pengurusan Pembangunan Manusia dalam mesyuarat berkaitan, Majlis Perasmian / Penutup, program-program lain yang berkaitan dengan aktiviti kokrikulum sama ada di peringkat sekolah, daerah, negeri dan kebngsaan

·         Merancang dan melaksanakan program permuafakatan dengan agensi kerajaan (GO), agensi bukan kerajaan (NGO), badan-badan berkanun, swasta dan individu lain

·         Terlibat secara langsung dalam pelaksanaan program berkaitan dengan Sambutan Hari Kebangsaan Peringkat Daerah

·         Menghadiri mesyuarat-mesyuarat dengan agensi luar sebagaimana yang diarahkan

·         Menyelaraskan penglibatan pelajar dalam aktiviti sambutan dan perayaan dan pertandingan sesuatu program di peringkat daerah dan kebangsaan

·         Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Pengarah Pelajaran

Senarai Tugas : Penyelia HEM ( Hal Ehwal Murid )

Bertanggungjawab kepada Pegawai Pendidikan Daerah, Timbalan Pegawai Pendidikan Daerah dan Penolong Pegawai Pendidikan Daerah dalam membantu merancang, melaksana, dan mengambil tindakan susulan (menyelia) ke atas perkara-perkara berikut :

·         Membantu mengurus dan melaksana hal-hal kebajikan pelajar dari segi data dan surat menyurat yang meliputi aspek :

o    Biasiswa, Asrama,

o    Kumpulan Wang Amanah Pelajar Miskin (KWAPM),

o    Rancangan Makanan Tambahan (RMT),

o    Program Susu Sekolah (PSS),

o    Skim Baucar Tuisyen (SBT) ,

o    Skim Pinjaman Buku Teks (SPBT) dan

o    Takaful Pelajar Sekolah Malaysia (TPSM)

·         Membantu mengurus dan membantu sekolah untuk mempertingkatkan pengurusan dan kawalan disiplin (data SSDM), data Sistem Maklumat Murid (SMM) serta bimbingan dan kaunseling.

·         Membantu mengurus dan menyelia program kesihatan seperti Bebas Denggi , Program Bersepadu Sekolah Sihat (PBSS) dan kebersihan kantin dilaksanakan mengikut peraturan dan prosedur yang telah ditetapkan.

·         Membantu memantau dan menyelia tatacara pengurusan serta pelaksanaan hal-hal kebajikan (data RMT), kes-kes disiplin dan salahlaku serta program kesihatan sekolah.

·         Membantu merancang, mengurus dan melaksanakan pertandingan-pertandingan di peringkat zon, daerah serta negeri yang meliputi aspek :

o    Pertandingan Forum Remaja,

o    Karnival Kerjaya Kaunseling,

o    Kuiz Kesihatan,

o    3K,

o    BOSS,

o    BITARA dan KASMA

o    dan aktiviti-aktiviti agensi-agensi luar yang diarah oleh JPN dan PPD Laurt Matang Dan Selama dari masa ke semasa.

PENGENALAN UNIT KO-KURIKULUM / KO-AKADEMIK

Fungsi Unit

·         Mengumpul dan menganalisis data-data penglibatan murid dalam semua program dan aktiviti kokurikulum peringkat daerah, negeri dan kebangsaan serta mengemaskinikan dari semasa ke masa.

·         Mengurus dan mengelolakan aktiviti unit uniform, perkembangan koperasi sekolah, kokurikulum akademik dan penubuhan kelab-kelab dan persatuan dalam daerah.

·         Membantu merancang, melaksana dan menilai program pembangunan dan kemudahan Pusat Kolurikulum sebagai tempat latihan bagi pelajar-pelajar, guru-guru dan pengurusan sekolah, daerah, negeri dan kebangsaan dalam bidang motivasi, ketahanan fizikal/lasak,ketahanan mental, kepimpinan, kemahiran dan pengurusan melalui aktiviti Pendidikan Luar.

·         Menyediakan surat-surat yang berkaitan dengan Unit Kokurikulum yang diarahkan atau berkaitan dengan bidang tugas mengikut budi bicara serta dalam ruang lingkup perjawatan yang dibenarkan.

·         Bekerjasama dengan agensi luar dalam melaksanakan aktiviti-aktiviti kokurikulum setelah mendapat arahan dari Jabatan.

·         Menghadiri atau mewakili Unit, Sektor atau Jabatan ke mesyuarat, taklimat, kursus atau seminar yang diarahkan.

·         Merancang dan menyelaras berdasar Sasaran Kerja Tahunan bagi Unit Kokurikulum PPD.

·         Merancang dan mengurus keperluan sesuatu mesyuarat, taklimat, penerangan, bengkel, kursus dan kajian tindakan yang dikelolakan oleh Unit Kokurikulum seperti diarahkan.

·         Bekerjasama, membantu dan melaksanakan bersama dengan Pengerusi Teknik Kokurikulum dalam aktiviti-aktiviti kokurikulum yang dianjurkan sama ada di peringkat daerah, negeri mahupun peringkat kebangsaan.

TUGAS BERKAITAN DENGAN PENGURUSAN AKTIVITI UNIT KOKURIKULUM

·         Menyelaras aktiviti-aktiviti Pasukan Unit Beruniform , Kelab dan Persatuan, Kokurikulum Akademik dan bidang penggalakan bagi sekolah rendah dan menengah.

·         Membantu merancang dan mengurus serta mengawalselia setiap aktiviti Unit Kokurikulum peringkat daerah.

·         Membantu memantau program dan aktiviti Kokurikulum peringkat sekolah dan daerah.

·         Membantu menjalankan kajian keberkesanan Pelaksanaan Kokurikulum peringkat sekolah dan daerah.

·         Memastikan setiap pelajar di daerah menyertai semua program dan aktiviti Kokurikulum dan Pendidikan Luar peringkat negeri dan kebangsaan.

·         Menyelaras dan meninjau kemajuan Rancangan Intergrasi Murid Untuk Perpaduan (RIMUP).

·         Mengurus dan melaksanakan program dan aktiviti kokurikulum yang berkaitan dengan bidang Pasukan Unit Beruniform, Kelab dan Persatuan, Kokurikulum Akademik di peringkat sekolah, daerah negeri dan kebangsaan.

·         Melaksana penyeliaan dan pemantauan program dan aktiviti Kokurikulum yang berkaitan dijalankan.

·         Memastikan prosedur keselamatan pelanggan yang terlibat dalam setiap program dan aktiviti bidang kokurikulum di tahap yang optimum.

PENGENALAN UNIT BIMBINGAN DAN KAUNSELING

Fungsi Unit

Merancang, mengurus dan melaksana aktiviti berikut:

·         Pengurusan program-program Peringkat Daerah

·         Pengurusan Penganugeraha Kecemerlangan Bimbingan dan Kaunseling

·         Pengurusan penganjuran Karnival Pendidikan Kaunseling Kerjaya Peringkat Daerah

·         Pengurusan Penganjuran Program Pameran Pendidikan dan Kerjaya

·         Mengenalpasti Pelantikan Guru Bimbingan dan Kaunseling Sepenuh Masa untuk perhatian pihak jabatan.

·         Pengurusan Kursus Data Perkhidmatan 14 Minggu Guru Bimbingan Dan Kaunseling

·         Pengurusan Perbekalan Buku Rekod Perkhidmatan Bimbingan

·         Pemantauan Perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling

·         Pengurusan Data Perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling

·         Pengurusan Program Seminar Peningkatan Profesionalisme Guru Bimbingan

·         Pengurusan dan Pemantauan Amalan Guru Penyayang

PENGENALAN UNIT SUKAN

Fungsi Unit

·         Mengumpul dan menganalisis data-data penglibatan murid dalam semua program dan aktiviti kokurikulum peringkat daerah, negeri dan kebangsaan serta mengemaskinikan dari semasa ke masa.

·         Mengurus dan mengelolakan aktiviti unit uniform, perkembangan koperasi sekolah, kokurikulum akademik dan penubuhan kelab-kelab dan persatuan dalam daerah.

·         Membantu merancang, melaksana dan menilai program pembangunan dan kemudahan Pusat Kolurikulum sebagai tempat latihan bagi pelajar-pelajar, guru-guru dan pengurusan sekolah, daerah, negeri dan kebangsaan dalam bidang motivasi, ketahanan fizikal/lasak,ketahanan mental, kepimpinan, kemahiran dan pengurusan melalui aktiviti Pendidikan Luar.

·         Menyediakan surat-surat yang berkaitan dengan Unit Kokurikulum yang diarahkan atau berkaitan dengan bidang tugas mengikut budi bicara serta dalam ruang lingkup perjawatan yang dibenarkan.

·         Bekerjasama dengan agensi luar dalam melaksanakan aktiviti-aktiviti kokurikulum setelah mendapat arahan dari Jabatan.

·         Menghadiri atau mewakili Unit, Sektor atau Jabatan ke mesyuarat, taklimat, kursus atau seminar yang diarahkan.

·         Merancang dan menyelaras berdasar Sasaran Kerja Tahunan bagi Unit Kokurikulum PPD.

·         Merancang dan mengurus keperluan sesuatu mesyuarat, taklimat, penerangan, bengkel, kursus dan kajian tindakan yang dikelolakan oleh Unit Kokurikulum seperti diarahkan.

·         Bekerjasama, membantu dan melaksanakan bersama dengan Pengerusi Teknik Kokurikulum dalam aktiviti-aktiviti kokurikulum yang dianjurkan sama ada di peringkat daerah, negeri mahupun peringkat kebangsaan.

Senarai Tugas : Penyelia Kanan Sukan 

·         Merancang dan menyelaras semua aktiviti sukan di daerah.

·         Merancang takwim dan strategi penglibatan pelajar dalam aktiviti sukan dan permainan di semua peringkat

·         Membantu Pegawai Pendidikan Daerah mengagihkan tugas dalam menjayakan aktiviti sukan diperingkat daerah dan negeri.

·         Menyediakan anggaran dan bajet untuk pengelolaan aktiviti sukan dan keperluan peralatan sukan.

·         Menyediakan keperluan peralatan sukan yang diperlukan untuk melasanakan aktiviti sukan diperingkat daerah.

·         Menyediakan perancangan untuk keperluan sumber tenaga seperti pegawai sukan, jurulatih sukan dan bahan-bahan bacaan dan sumber rujukan.

·         Menyelaras, menyelia dan memantau pelaksanaan program dan aktiviti sukan di peringkat sekolah, daerah, negeri dan kebangsaan yang melibatkan atlet daerah.

·         Mengelola dan melaksanakan Kejohanan Sukan peringkat negeri seperti yang diarahkan oleh Jabatan Pendidikan Negeri.

·         Menilai dan membuat post-mortem setiap pencapaian dan kejayaan kegiatan sukan dan hasil penyertaan pelajar dalam pertandingan yang disertai.

·         Memastikan data dan rekod pencapaian sukan sentiasa dikemas kini dan disimpan dengan baik.

·         Menyediakan dan menyimpan laporan lengkap setiap aktiviti sukan yang disertai oleh MSSD di peringkat Negeri.

·         Sentiasa berbincang dengan Pegawai Pendidikan Daerah untuk merancang meningkatkan kemajuan dan pencapaian sukan daerah.

·         Merekod dan menyimpan data pencapaian murid dan pasukan MSSD sebagai sumber rujukan.

·         Merancang, mengurus dan melaksana Majlis Anugerah Kokurikulum.

·         Melaksanakan pemantauan dan selia bantu.

·         Memastikan pelaksanaan dasar 1Murid 1Sukan berjaya dilaksanakan.

·         Merancang dan mengelolakan kursus bagi meningkatkan kemahiran dan pengetahuan guru dalam sukan.

·         Melengkap dan mengemas kini Pengurusan Fail Meja, Pengurusan 5S, Star Rating, Sasran Kerja Tahunan, Perancangan Strategik dan Pemantauan ISO.

·         Melaksanakan tugas-tugas lain yang diarahkan dari masa kesemasa.

Senarai Tugas : Penyelia Sukan 

·         Merancang dan menyelaras semua aktiviti sukan di daerah.

·         Merancang takwim dan strategi penglibatan pelajar dalam aktiviti sukan dan permainan di semua peringkat

·         Membantu Pegawai Pendidikan Daerah mengagihkan tugas dalam menjayakan aktiviti sukan diperingkat daerah dan negeri.

·         Menyediakan anggaran dan bajet untuk pengelolaan aktiviti sukan dan keperluan peralatan sukan.

·         Menyediakan keperluan peralatan sukan yang diperlukan untuk melasanakan aktiviti sukan di peringkat daerah.

·         Menyediakan peranacangan untuk keperluan sumber tenaga seperti pegawai sukan, jurulatih sukan dan bahan-bahan bacaan dan sumber rujukan.

·         Menyelaras, menyelia dan memantau pelaksanaan program dan aktiviti sukan di peringkat sekolah, daerah, negeri dan kebangsaan yang melibatkan atlet daerah.

·         Mengelola dan melaksanakan Kejohanan Sukan peringkat negeri seperti yang diarahkan oleh Jabatan Pendidikan Negeri.

·         Menilai dan membuat post-mortem setiap pencapaian dan kejayaan kegiatan sukan dan hasil penyertaan pelajar dalam pertandingan yang disertai.

·         Memastikan data dan rekod pencapaian sukan sentiasa dikemas kini dan disimpan dengan baik.

·         Menyediakan dan menyimpan laporan lengkap setiap aktiviti sukan yang disertai oleh MSSD di peringkat negeri.

·         Sentiasa berbincang dengan Pegawai Pendidikan Daerah untuk merancang meningkatkan kemajuan dan pencapaian sukan daerah.

·         Merekod dan menyimpan data pencapaian murid dan pasukan MSSD sebagai sumber rujukan.

·         Merancang, mengurus dan melaksana Majlis Anugerah Kokurikulum.

·         Menghadiri mesyuarat dan taklimat dari masa kesemasa.

·         Melaksanakan pemantauan dan selia bantu.

·         Memastikan pelaksanaan dasar 1Murid 1Sukan berjaya dilaksanakan.

·         Merancang dan mengelolakan kursus bagi meningkatkan kemahiran dan pengetahuan guru dalam sukan.

·         Melengkap dan mengemas kini Pengurusan Fail Meja, Pengurusan 5S, Star Rating, Sasran Kerja Tahunan, Perancangan Strategik dan Pemantauan ISO.

·         Melaksanakan tugas-tugas lain yang diarahkan dari masa kesemasa.

PIAGAM PELANGGAN PEJABAT PENDIDIKAN DAERAH

Pejabat Pendidikan Daerah Negeri Perak dengan penuh tekad dan iltizam berjanji akan memastikan:

1.     Keputusan pertukaran murid dimaklumkan dalam tempoh empat belas (14) hari bekerja setelah permohonan lengkap diterima.

2.     Keputusan permohonan belajar semula murid warganegara di sekolah kerajaan dan bantuan kerajaan dimaklumkan dalam tempoh empat belas (14) hari bekerja setelah permohonan lengkap diterima.

3.     Setiap murid mendapat buku teks(SPBT), satu meja dan satu kerusi pada hari pertama sesi persekolahan bermula.

4.     Semua kanak-kanak mengikut kohort umur yang ditetapkan mendapat tempat belajar pada hari pertama sesi persekolahan bermula.

5.     Proses penempatan guru diuruskan dalam tempoh empat belas (14) hari bekerja selepas senarai bekalan guru diterima di lokasi.

6.     Pertukaran guru di dalam daerah dilaksanakan dua (2) kali setahun (Januari dan Jun) dalam tempoh tiga puluh (30) hari bekerja dari tarikh tutup permohonan sehingga tarikh surat kelulusan pertukaran dikeluarkan. 

7.     Surat tawaran kerja/kontrak dikemukakan kepada kontraktor dalam tempoh tujuh(7) hari bekerja selepas mendapat kelulusan Jawatankuasa Pemilihan Sebut Harga.

8.     Bayaran bil dan invois dibuat tidak melebihi empat belas (14) hari dari tarikh penerimaan (bagi dokumen yang lengkap).

9.     Akuan penerimaan aduan kepada pengadu dalam tempoh 24 jam.

10.   Setiap aduan diambil tindakan dalam tempoh lima belas (15) hari waktu bekerja.

 

 

PELAN  PENGURUSAN RISIKO DTP

 

Pelan Pengurusan Risiko merupakan suatu panduan bagaimana sesebuah organisasi menguruskan risiko yang berpotensi berlaku untuk memastikan pengurusan aktiviti bawah Program Transformasi Daerah yang cekap dan berkesan. Penyediaan pelan risiko ini boleh diubahsuai mengikut keperluan lokasi.

 

Berikut ialah pelan pengurusan risiko bagi Program Transformasi Daerah:

 

                   Dashboard Prestasi KPM

 

Bil

Insiden Risiko

Tindakan

Catatan

 

 

 

1

 

 

Portal Dashboard Prestasi KPM tidak dapat diakses.

Penyediaan data secara manual dan data disimpan secara offline.

 

Pemakluman oleh PADU berkaitan gangguan capaian DPKPM.

Kutipan data manual perlu didokumentasikan.

 

2

Data DPKPM tidak terkini.

Penyediaan data secara manual dan data disimpan secara offline.

Kutipan data manual perlu didokumentasikan.

 

 

 

3

 

Penetapan pasukan petugas peringkat JPN/PPD/Sekolah

 

Boleh dibuat penyesuaian mengikut arahan KPPD/ Pengarah JPN.

 

Surat punca kuasa/SKT.

 

                 Pengurusan SISC+ dan SIPartner+

 

Bil

Insiden Risiko

Tindakan

Catatan

 

 

 

 

4

Berlaku keciciran maklumat yang mengakibatkan SIPartner+ dan SISC+ tidak mendapat input dan ketinggalan daripada arus perkembangan pendidikan semasa.

 

Mengadakan sesi perkongsian maklumat dengan SIPartner+ dan SISC+ daripada PPD/ JPN lain dengan tidak menjejaskan bimbingan yang dijadualkan.

Data maklumat SIPartner+ dan SISC+.

 

                Dialog Prestasi

 

Bil

Insiden Risiko

Tindakan

Catatan

 

 

5

Kekangan masa untuk mempengerusikan Dialog Prestasi oleh ketua jabatan.

Boleh digantikan oleh timbalan sahaja berserta punca kuasa.

Surat tanggung kerja/ serah tugas.

 

 

6

Pengumpulan maklum balas yang tidak lengkap.

Peringatan perlu diberikan secara berkala melalui memo/surat/e- mel.

Bukti makluman/ peringatan yang diberi.

 

 

7

Kekangan masa untuk mengadakan Dialog Prestasi.

Sediakan penjadualan semula/justifikasi kenapa DP tidak dapat dijalankan.

Nota perbincangan

/minit mesyuarat.

 

8

Portal Dashboard Prestasi KPM tidak dapat diakses.

Penyediaan data secara manual dan data disimpan secara offline.

Bahan pembentangan difailkan.

 

 

9

Penetapan keahlian peringkat PPD/JPN.

Boleh dibuat penyesuaian mengikut arahan KPPD/ Pengarah JPN.

Surat lantikan/minit mesyuarat.

 

 

10

Kekangan masa untuk mendapatkan tindak susul terhadap maklum balas.

Peringatan perlu diberikan secara berkala melalui memo, surat atau e-mel.

Bukti makluman/ peringatan yang diberi.

 

11

Tarikh pelaksanaan DP tidak berdasarkan takwim/perancangan.

Sediakan punca kuasa perubahan tarikh berserta justifikasi.

 

Nota perbincangan/minit mesyuarat.

 

12

 

Kehadiran ahli tidak mencapai 100%.

Boleh diwakilkan berserta surat punca kuasa ketidakhadiran.

 

Surat tunjuk sebab.


                Latihan SIPartner+ dan SISC+

 

Bil

Insiden Risiko

Tindakan

Catatan

 

 

 

13

Jika bilangan SIPartner+ dan SISC+ yang belum mengikuti kursus induksi kurang daripada 10 orang.

·     Penganjur akan membuat modifikasi yang diperlukan.

·     Kursus khas diadakan.

Surat panggilan kursus/minit mesyuarat/nota perbincangan.

 

 

 

 

 

14

 

 

 

Jika tiada peruntukan kewangan/kewangan terhad bagi tujuan latihan.

·   Kursus dilaksanakan secara online atau kaedah lain yang bersesuaian.

·   Penganjur memuat naik bahan ke laman sesawang yang dikenal pasti dan memaklumkan kepada peserta.

Cetakan interface laman sesawang utama.

 

                Pengurusan Kewangan

 

Bil

Insiden Risiko

Tindakan

Catatan

 

 

15

 

Peruntukan lewat diterima.

Menjadualkan semula aktiviti.

Pelan Intervensi Lima langkah (PILL).

 

Nota perbincangan

/minit mesyuarat.

 

 

 

 

16

 

 

Tiada kemudahan asas pejabat.

Kemudahan asas/ prasarana/ pengangkutan/ akses Internet kepada Pegawai SIPartner+ dan SISC+ dimasukkan dalam Perancangan Anggaran Belanja Mengurus (ABM).

Nota perbincangan

/minit mesyuarat/Perancangan ABM.

                Khidmat Bimbingan KPPD

 

Bil

Insiden Risiko

Tindakan

Catatan

 

 

17

PPD yang tidak dapat mencapai KPI dua tahun berturut-turut kerana bilangan sekolah yang banyak atau faktor lokasi yang jauh.

Perlu membuat khidmat bimbingan mengikut prioriti.

Nota perbincangan

/minit mesyuarat/laporan bimbingan.

 

     PELAN PENGURUSAN RISIKO PEJABAT PENDIDIKAN DAERAH LANGKAWI

 Pelan Pengurusan Risiko merupakan suatu panduan bagaimana Pejabat Pendidikan Daerah Langkawi menguruskan risiko yang berpotensi berlaku untuk memastikan pengurusan perkhidmatan pendidikan Pejabat Pendidikan Daerah Langkawi  yang cekap dan berkesan. Penyediaan pelan risiko ini adalah seperti berikut ::

 

          Pengurusan Data

 

Bil

Insiden Risiko

Tindakan

Catatan

 

 

 

1

 

 

Portal online untuk pengurusan murid, guru dan sekolah tidak dapat diakses.

Penyediaan data secara manual dan data disimpan secara offline.

 

Pemakluman kepada pihak terlibat berkaitan gangguan capaian JPN/KPM.

Kutipan data manual perlu didokumentasikan.

 

2

Data Data Pengurusan murid, guru dan sekolah  tidak terkini.

Penyediaan data secara manual dan data disimpan secara offline.

Kutipan data manual perlu didokumentasikan.

 

 

 

3

 

Pengumpulan data tidak konsisten dan ralat di peringkat PPD/Sekolah

 

Menubuhkan jawatankuasa pengurusan data peringkat daerah dan pusat data daerah

 

Surat punca kuasa/SKT.

 

 

                Pengurusan Mesyuarat dan perkhidmatan pendidikan

 

Bil

Insiden Risiko

Tindakan

Catatan

 

 

 

 

4

Berlaku keciciran maklumat yang mengakibatkan pegawai dan staf  tidak mendapat input dan maklumat terkini program/aktiviti semasa PPD dan terlepas dari arus perkembangan pendidikan semasa.

 

Mengadakan sesi perkongsian maklumat `morning prayer setiap hari dan pelaporan pegawai dan staf pada setiap hari Khamis daripada semua pegawai .

Data maklumat program/aktiviti, maklumat terkini selepas mengikuti kursus atau mesyuarat. Pelaporan pemantauan oleh pegawai kepada pihak pengurusan atasan.


 

Bil

Insiden Risiko

Tindakan

Catatan

 

 

5

Kekangan masa untuk mempengerusikan mesyuarat oleh ketua jabatan.

Boleh digantikan oleh timbalan/Ketua unit  sahaja berserta arahan bertulis/lisan

Surat tanggung kerja/ serah tugas./ arahan bertulis dan lisan

 

 

6

Pengumpulan maklum balas mesyuarat PPD atau sekolah yang tidak lengkap.

Peringatan perlu diberikan secara berkala melalui memo/surat/e- mel/telefon/social media yang lain

Bukti makluman/ peringatan yang diberi.

 

 

7

Kekangan masa untuk mengadakan mesyuarat.

Sediakan penjadualan semula/justifikasi kenapa mesyuarat tidak dapat dijalankan.

Nota perbincangan

/minit mesyuarat.

 

8

Bilik/Seminar tidak dapat digunakan

Bertukar tenmpat ke PKG atau sekolah

Surat atau panggilan telefon disertakan surat permohonan penggiunaan bilik.

 

 

9

Penetapan keahlian dalam Mesyuarat Pengurusan Tertinggi PPD .

Boleh diganti atau wakil oleh PPD/Timbalan PPD/Ketua Unit atas arahan

Surat panggilan mesyuarat.

Diminitkan

 

 

10

Kekangan masa untuk mendapatkan tindak susul terhadap maklum balas.

Peringatan perlu diberikan secara berkala melalui memo, surat atau e-mel.

Bukti makluman/ peringatan yang diberi.

 

11

Tarikh pemantauan / mesyuarat tidak berdasarkan takwim/perancangan.

Sediakan punca kuasa perubahan tarikh berserta justifikasi.

 

Nota perbincangan/minit mesyuarat.

 

12

 

Kehadiran ahli tidak mencapai 100%.

Boleh diwakilkan berserta surat punca kuasa ketidakhadiran.

 

Surat tunjuk sebab.

13

Kelulusan penempatan dan pertukaran murid tidak dapat dilaksanakan oleh pegawai

PPD/Timbalan PPD/ Ketua Unit/ mana-mana pegawai yang diberi kuasa dan arahan bertulis

Surat arahan/surat penurunan kuasa


  

Bil

Insiden Risiko

Tindakan

Catatan

 

 

 

14

Jika bilangan pegawai/staf yang belum mengikuti latihan 7 hari setahun

·     Pegawai dan staf dikehendaki membaca buku ilmiah atau mengikuti kursus secaraonline

Surat panggilan kursus/minit mesyuarat/nota perbincangan.

 

 

 

 

 

15

 

 

 

Jika tiada peruntukan kewangan/kewangan terhad bagi tujuan latihan kepada pegawai dan staf

·   Kursus dilaksanakan secara online atau kaedah lain yang bersesuaian.

·   Pegawai Latihan memuat naik bahan ke laman sesawang yang dikenal pasti dan memaklumkan kepada peserta.

Cetakan interface laman sesawang utama.

 

 

16

 

Peruntukan lewat diterima.

Menjadualkan semula aktiviti.

Pelan Intervensi Lima langkah (PILL).

 

Nota perbincangan

/minit mesyuarat.

 

 

 

 

17

 

 

Tiada kemudahan asas pejabat.

Kemudahan asas/ prasarana/ pengangkutan/ akses Internet kepada pegawai dan staf dimasukkan dalam Perancangan Anggaran Belanja Mengurus (ABM).

Nota perbincangan

/minit mesyuarat/Perancangan ABM.

 

 

18

Masalah pegawai dan staf yang berkursus panjang dan pendek

Perlu membuat khidmat bimbingan mengikut prioriti.atau dibantu oleh pegawai dan staf yang berkemahiran

Nota perbincangan

/minit mesyuarat/laporan bimbing

 

MATLAMAT

A1

MENINGKATKAN KOMPETENSI PEGAWAI-PEGAWAI PPD LANGKAWI

OBJEKTIF STRATEGIK

A1.3

PELAKSANAAN SISTEM PENGURUSAN KUALITI BERASASKAN        MS ISO 9001:2008 / 2015

Penyataan KPI

TOV

2017

1.      Layak Sijil

Layak

Layak

PELAN TINDAKAN

PENERAJU

TEMPOH MASA

Taklimat Penyelarasan Sistem Pengurusan Kualiti   MS ISO 9001:2008

UJK

Feb

Taklimat Transisi Sistem Pengurusan Kualiti MS ISO  9001:2015

UJK

Apr

Taklimat Penyelarasan Audit Dalam Sistem Pengurusan Kualiti  MS ISO 9001:2008

UJK

Jun

Audit Dalam Sistem Pengurusan Kualiti MS ISO 9001:2008

UJK

Jul

Kursus Juru Audit Dalam Sistem Pengurusan Kualiti MS ISO  9001:2008

UJK

Apr

Taklimat Penyelarasan Audit SIRIM Sistem Pengurusan Kualiti MS ISO 9001:2008

UJK

Sep

Audit  Pematuhan Sistem Pengurusan Kualiti MS ISO 9001:2008 oleh SIRIM QAS Int. Sdn.  Bhd.

UJK

Okt

Tindakan Pembetulan dan Pencegahan

UJK

Jul / Okt

Mesyuarat Kajian Semula Pengurusan (MKSP) Sistem Pengurusan Kualiti MS ISO 9001:2008

UJK

Sep

           

 

MATLAMAT

A2

MEMANTAPKAN KEPIMPINAN SEKOLAH

OBJEKTIF STRATEGIK

A2.2

BIMBINGAN PENINGKATAN PENCAPAIAN STANDARD KUALITI PENDIDIKAN MALAYSIA (SKPM)

Penyataan KPI

TOV

2017

1.      Purata Skor Komposit Sekolah Menengah

N/A

N/A

2.      Purata Skor Komposit Sekolah Rendah

N/A

N/A

3.      Bilangan sekolah menengah memperoleh Band 1 dan Band 2

0

1

4.      Bilangan sekolah rendah memperoleh Band 1 dan Band 2

1

3

5.      Peratus pengurusan penambahbaikan sekolah menggunakan Model SpeedUP

7.14% (2/28)

14.3% (4/28)

PELAN TINDAKAN

PENERAJU

TEMPOH MASA

PROGRAM UNTUK CAPAI KPI 1/KPI 2/KPI3/KPI4/KPI5

Taklimat Berfokus Standard Kualiti Pendidikan Malaysia Gelombang 2 (SKPMg2) kepada Pengetua

UJK

Mac

Taklimat Berfokus Standard Kualiti Pendidikan Malaysia Gelombang 2 (SKPMg2) kepada Guru Besar

UJK

Nov

Pengisian Skor PKS-SKPMg2 sekolah menengah dan sekolah rendah

UJK

Apr /Julai/ Nov

Pemantauan atas talian pengisian skor PKS-SKPM

UJK

Apr /Julai/ Nov

Melaksanakan verifikasi skor PKS-SKPM

Penilaian prestasi pelaksanaan SKPMg2

UJK

Jan / Mei

Program Peningkatan sekolah Band 3 ke Band 2 dan Band 1

UJK

Feb / Apr / Jun

Bimbingan sekolah Band 3, 4 dan 5

UJK

Jan – Dis

                 

  

MATLAMAT

A2

MEMANTAPKAN KEPIMPINAN SEKOLAH

 

OBJEKTIF STRATEGIK

A2.3

PELAKSANAAN TINDAK SUSUL TERHADAP LAPORAN TINDAKAN DAN SYOR JEMAAH NAZIR DAN JAMINAN KUALITI

 

Penyataan KPI

TOV

2017

1.      Peratus tindak susul

0

1

PELAN TINDAKAN

PENERAJU

TEMPOH MASA

PROGRAM UNTUK CAPAI KPI 1

Menerima laporan pemeriksaan JNJK

UJK

Jan – Dis

Mengagihkan laporan pemeriksaan JNJK kepada sektor/PPD berkaitan

UJK

Jan – Dis

Penerimaan maklum balas  daripada sekolah berkenaan laporan pemeriksaan JNJK

UJK

Jan – Dis

Pemantauan susulan laporan pemeriksaan JNJK

UJK

Jan – Dis

Pelaporan dan rumusan laporan pemeriksaan JNJK kepada Pegawai Kualiti Daerah

UJK

Jun / Nov

Mesyuarat Jawatankuasa Terhadap Perakuan dan Syor Laporan Jemaah Nazir dan Jaminan Kualiti

UJK

Jun / Nov

Penilaian prestasi laporan pemeriksaan JNJK

UJK

Jun / Nov

               

  

MATLAMAT

D7

MENINGKATKAN KECEKAPAN PENGURUSAN PENTADBIRAN

OBJEKTIF STRATEGIK

D7.3

PELAKSANAAN KUMPULAN INOVATIF DAN KREATIF (KONVENSYEN/SEMINAR)

Penyataan KPI

TOV

2017

1.      Bilangan kumpulan KIK

-

1

PELAN TINDAKAN

PENERAJU

TEMPOH MASA

PROGRAM UNTUK CAPAI KPI 1

Mesyuarat  Jawatankuasa Induk Hari Inovasi / Konvensyen / Seminar Kumpulan Inovatif dan Kreatif (KIK)

UJK

Feb & Mei

Mesyuarat  Jawatankuasa Kerja Hari Inovasi / Konvensyen / Seminar Kumpulan Inovatif dan Kreatif (KIK)

UJK

Feb & Mei

Hari Inovasi / Konvensyen / Seminar Kumpulan Inovatif dan Kreatif (KIK)

UJK

Okt

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker

HUBUNGI KAMI

Pejabat Pendidikan Daerah Langkawi
Lebuh Dahlia, Bandaraya Pelancongan,
07000 Langkawi, Kedah
Tel : 04-9666294   Fax : 04-9660664
email :
ppd.lkwi@gmail.com
adminppdlkwi@moe.gov.my

Peta Lokasi